ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η επιχείρηση «AS αγορά» ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και εσωτερικής της λειτουργίας και αποσκοπώντας πάντα στην ασφαλή προσφορά των προϊόντων της που υποστηρίζεται από την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει:

·      Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

·      Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 για τις διαδικασίες:

ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)

Η επιχείρηση «AS αγορά» εφαρμόζοντας τα παραπάνω συστήματα, εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ποιότητας και υγιεινής σε όλες τις διεργασίες της και με την βοήθεια των στελεχών της μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση τους, ώστε να μην επαναλαμβάνονται στο μέλλον.

Η Διοίκηση της «AS αγορά» προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης:

·      Εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού επεξεργασίας

·      Τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων

·      Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

·      Εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής

·      Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ελεγκτικών αρχών

·      Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση των συστημάτων που εφαρμόζει

·      Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης των εφαρμοζόμενων συστημάτων από την Ανώτατη Διοίκηση της επιχείρησης.

·      Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της.

·      Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και Ασφάλεια των υπηρεσιών και προϊόντων της αντίστοιχα. 

·     Εντοπίζει τις απειλές και τις ευκαιρίες & σχεδιάζει ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών.

Η Διοίκηση της επιχείρησης ζητά και από το προσωπικό της την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή στην προσπάθεια του για συνεχή βελτίωση του συνολικού επιπέδου ποιότητας μέσα από την πιστή εφαρμογή του ΣΔΠ/ΣΔΑΤ.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η Διοίκηση της επιχείρησης αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη. Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

H παρούσα Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ισχύει και Εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες της επιχείρησης και ανασκοπείται από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής ισχύς της.

Η επιχείρηση έχει κοινοποιήσει αυτή της την προσπάθεια σε όλους τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές - Συνεργάτες και Πελάτες της και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.

 

Ε 13-05 / ΕΚΔΟΣΗ 2η / 01-04-18

Είμαστε πάντα δεκτικοί και ακούμε τους καταναλωτές και πελάτες μας.
Τους υποδεχόμαστε στα καταστήματά μας και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους με καλοσύνη, οικειότητα και προσοχή στις λεπτομέρειες.

Επικοινωνήστε

μαζί μας

Διευθύνσεις

Καταστημάτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ωράριο καταστημάτων
Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-21:00
Σάββατο 08:00-20:00


Κεντρικά Γραφεία-Αποθήκη

 3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Καρδίτσης, Λάρισα

 info@asagora.gr

 +30 2410 669592

 +30 2410 669592

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο newsletter μας και λάβετε πρώτοι το φυλλάδιο προσφορών μας.
Agora Agora